"On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi, celem budowania Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowiek doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa"

(Ef 4,1-13)

W naszej Wspólnocie Bóg ucziela różnych charyzmatow, które służą do wzajemnego budowania Jego Mistycznego Ciała, dlatego grupa podzielona jest na diakonie, zgodnie z charyzmatami, jakie posiadają jej poszczególni członkowie. Do diakonii należą osoby, które podjęły się stałej formacji w naszej wspólnocie przez kursy biblijne lub formacje Szkoły Nowej Ewangelizacji (SNE).

Czytaj więcej

DIAKONIE

1. Działanie Diakonii i grup może mieć zarówno charakter wewnętrzny (dla Wspólnoty) oraz zewnętrzny (realizacja celów ewangelizacyjnych).

2. Działanie Grup pomocniczych ma przede wszystkim charakter wewnętrzny (dla Wspólnoty) i stanowi podstawową pomoc w realizacjach celów Wspólnoty.

3. Członkowie Diakonii i Grup przechodzą formację według dzienników formacji SNE i adekwatną do charakteru posługi Diakonii.

4. Diakonie i Grupy pomocnicze skupiają członków Wspólnoty w celu realizacji jej określonego celu.

5. Każda Diakonia i Grupa (mała wspólnota) pomocnicza, w której uczestniczą członkowie wspólnoty METANOIA stanowi integralną część Wspólnoty i nie jest odrębnym odgałęzieniem.

6. Każda nowa grupa i inicjatywa musi być zatwietdzona przez Zarząd wspólnoty i Diakonię Moderacji

Za podejmowanie decyzji związanych z regularnym funkcjonowaniem Diakonii lub Grupy pomocniczej odpowiada Animator Diakonii, powoływany przez Zespół Moderacji wspólnoty na okres dwóch lat.

Decyzje, które mają decydujący wpływ na kształt i funkcjonowanie Diakoni lub Grupy pomocniczej, podejmowane są przez Animatora Diakonii wspólnie z Zarządem.

Członkowie Diakonii i Grup pomocniczych mogą zostać odwołani ze swojej funkcji w przypadku.

1. Negatywnej rocznej weryfikacji.

2. Niewywiązywania się z podjętych obowiązków.

Do kompetencji Koordynatorów Diakonii i Grup pomocniczych należy

1. Prowadzenie spotkań organizacyjnych członków Diakonii/Grupy;

2. Przyjmowanie nowych członków Diakonii/Grupy spośród członków Wspólnoty;

3. Dbanie o rozwój członków Diakonii/Grupy zgodny z celami i linią formacyjną Wspólnoty;

4. Dbanie o indywidualny rozwój członków Diakonii/Grupy;

5. Przekazywanie wszystkich wskazanych informacji Diakonii/Grupie i realizowanie postanowień Zespołu Moderacji;

6. Budowanie jedności Diakonii/Grupy;

7. Roczna weryfikacja posługi członków Diakonii/Grupy;

8. Informowanie Zespołu Moderacji o kondycji duchowej i psychicznej członków Diakonii/Grupy;

Wszystkie inicjatywy wewnętrzne i zewnętrzne Grupy muszą być przedstawione przez Koordynatora Zespołowi Moderacji Wspólnoty Metanoia.

Działanie Diakonii i Grup funkcyjnych opiera się na zasadach

1. Kolegialności – Diakonia/Grupa powinna funkcjonować zespołowo, a za jej działalność odpowiada przed Zespołem Moderacji Wspólnoty. Diakonia/Grupa powinna stanowić zespół ludzi będący wspólnotą modlitwy i działania;

2. Pomocniczości – zadania, które mogą być wykonywanie na niższym poziomie odpowiedzialności nie powinny być przekazywane w górę. Koordynator Diakonii/Grupy dba o całość zadań, wyodrębniając stopniowo szczegółowe zakresy odpowiedzialności.

3. Solidarności – wszyscy poczuwają się do współodpowiedzialności za funkcjonowanie całej Diakonii/Grupy.

Diakonie składają się z członków Wspólnoty, którzy:

1. Zostali przyjęci do Diakonii decyzją jej Koordynatora

2. Przechodzącą obowiązkową formację we wspólnocie i formację adekwatną do pełnionej posługi.

Należy unikać zaangażowania na tym samym szczeblu w ramach różnych Diakonii i Grup pomocniczych, mając na uwadze swoje fizyczne i psychiczne możliwości.

Dzieła podejmowane przez Wspólnotę są oficjalnymi działaniami Wspólnoty. Wszystkie inne prywatne inicjatywy powinny się odbywać za wiedzą i zgodą Moderacji Wspólnoty

Spotkania otwarte.

1. Wspólnota gromadzi się w cyklu co dwu-tygodniowych, otwartych spotkań Biblijnych

2. Spotkania po Mszy Św. mają charakter modlitewny (uwielbienie, spotkanie modlitewne oraz adoracja) i poprzedzone są konferencją formacyjną.

3. Członkowie Wspólnoty zobowiązują się do regularnego uczestnictwa w spotkaniach otwartych (min. dwa razy w miesiącu).

Wyjazdowe rekolekcje wspólnotowe

1. Członkowie Wspólnoty raz do roku uczestniczą w wyjazdowych rekolekcjach wspólnotowych.

2. Rekolekcje stanowią część linii formacyjnej Wspólnoty.

3. Rekolekcje są obligatoryjne dla członków Wspólnoty.

Dziełą posługi Diakonii i Grup pomocniczych

1. Diakonie/Grupy powinny podejmować dzieła posługi zgodne z celami danej Diakonii/Grupy

2. Posługa Diakonii/Grupy może mieć zarówno charakter wewnętrzny (dla Wspólnoty) oraz zewnętrzny (realizacja celów nowej ewangelizacji).

3. Za organizację dzieł Diakonii/Grupy odpowiada Koordynator Grupy.

4. Podejmowane dzieła muszą zostać zaakceptowane przez Zespół Moderacji Wspólnoty

 

Diakonia Moderacji

Grupa rozeznająca i wykonawcza koordynująca funkcjonowanie grupy we Wspólnocie i całą jej działalność.

kontakt: Katarzyna Olszewska
e-mail: metanoia.worcester@gmail.com
telefon: +1-774-402-0721

Czytaj więcej

Grupa wykonawcza koordynująca funkcjonowanie i działalność Wspólnoty. Grono odpowiedzialnych we wspólnocie, powołowywanie przez Pasterza Wspólnoty. Składa się z kilkunastu osób odpowiedzialnych za kluczowe obszary działania Wspólnoty. Grono moderacji Wspólnoty jest wybierane spośród osób które podjęły się stałej formacji według zeszytów (SNE) (trwają̨ w niej od 2 – 3 lat) i zobowiązały się przestrzegać zobowiązań zapisanych w karcie dla grona animatorów, oraz przejść roczną Szkołę Animatora. Spotykania diakoni odbywają się dodatkowo poza wtorkowymi spotkaniami formacyjnymi.

Moderacja koordynuje wszystkie, zarówno krótko jak i długofalowe działania wspólnotowe. Wspiera Pasterza i Lidera w rozeznawaniu i podejmowaniu decyzji dotyczących życia Wspólnoty, m.in. w przygotowywaniu rocznego kalendarza wydarzeń we wspólnocie, organizowaniu rekolekcji, planowaniu spotkań wspólnotowych, koordynowaniu ewangelizacji, zaangażowania zewnętrznego, opiece nad diakoniami, animatorami i grupkami. Osoba należąca do diakoni moderacji zobowiązuje się do codziennej modlitwy w intencjach Wspólnoty, jej członków i osób decydujących we wspólnocie. Jesli masz jakiś problem lub pytanie dotyczące Wspólnoty i nie wiesz do kogo się zgłosić, prosimy o kontakt z nami!

Do kompetencji Diakoni Moderacji należy w szczególnośći:

a. rozeznawanie kierunku i rozwoju Wspólnoty,

b. troska o zachowanie jedności Wspólnoty i jej charyzmatu,

c. troska o rozwój Wspólnoty,

d. kierowanie działalnością Wspólnoty,

e. reprezentowanie Wspólnoty na zewnątrz,

f. ustalanie cyklu formacyjnego dla członków Wspólnoty,

g. dbanie o porządek wewnątrz Wspólnoty,

h. przyjmowanie członków oraz uchwalanie składki członkowskiej,

i. powoływanie Koordynatoroów Diakonii i Grup pomocniczych Wspólnoty,

j. powoływanie członków Rady Wspólnoty,

k. koordynowanie prac poszczególnych Diakonii i Grup pomocniczych Wspólnoty,

l. odpowiedzialność za Grupy, które nie mają bezpośrednio własnego Koordynatora,

m. zarządzanie finansami Wspólnoty,

n. dokonywanie zmian w statucie i innych dodatkowych dokumentach razem z Radą Wspólnoty

o. przedstawienie raz w roku raportu z działalności Wspólnoty,

p. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Wspólnoty razem z Radą Wspólnoty zgodnie z art. 60.

Decyzje Zespołu Moderacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmmniej 2/3 członków tegoż Zespołu.

 

 

Diakonia Uwielbienia

Animuje we Wspólnocie uwielbienie Boga przez śpiew i muzykę.

kontakt: Agata Hannaoush
kontakt: Joanna Kiciliński
e-mail: metanoia.worcester@gmail.com

Czytaj więcej

Animuje we wspólnocie uwielbienie Boga przez spiew i muzykę.

Diakonia uwielbienia zajmuje się animowaniem wspólnotowej modlitwy uwielbienia przez śpiew i grę na instrumentach.
Nasze posługi
- podczas wtorkowych spotkań wspólnoty (SNE) - podczas rekolekcji wspólnotowych
- podczas rekolekcji parafialnych
- podczas ewangelizacji i innych inicjatyw zewnętrznych Wspólnoty
- podczas co miesięcznych Uwielbień i Mszy Świętych 
Członkowie diakoni spotykają się na próbach przed każdym wydarzeniem oraz przychodzą co najmniej 20 minut przed czasem posługi aby wszystko ostatecznie przygotować.

Zasady istnienia i działania Diakonii Muzycznej we Wspólnocie

1. Cel istnienia i działalności Diakonii Muzycznej

• wychwalanie Pana Boga poprzez modlitwę pieśnią


• ewangelizacja


• wspieranie pieśniami spotkań modlitewnych, mszy z modlitwą o uzdrowienie oraz innych działań wspólnoty.


Warunkiem przynależności do Diakonii Muzycznej jest przynależność do Wspólnoty Metanoia i stała podjęta w niej formacja SNE.

Członkami Zespołu są osoby zaangażowane w jego działalność:

a) osoby śpiewające


b) instrumentaliści


c) obsługa techniczna (sprzęt, akustyka, slajdy)


d) osoby animujące taniec


Istnieje możliwość zaproszenia do posług innych osób, o ile będą uczestniczyły w próbie przed posługą.

2. Zadania i obowiązki członków diakonii

• uczestnictwo z spotkaniach modlitewnych i innych działaniach Wspólnoty METANOIA

• regularna formacja według dzienników duchowych (SNE)


• formacja własna:


– regularne (o ile to możliwe co roku) odbywanie rekolekcji (zamkniętych)
– rekolekcje wspólnotowe
– odbycie seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym 


• przystepowanie do posługi w stanie łaski uświęcającej


• posłuszeństwo wobec lidera diakonii (lub osoby wyznaczonej do prowadzenia danej posługi)


• budowanie jedności Zespołu


• dbanie o doskonalenie własnego warsztatu


• uczestnictwo w próbach (osoby nie będące przynajmniej na jednej próbie przed daną posługą nie mogą posługiwać muzycznie, ale mogą się włączyć do posługi w innych miejscach)


• obowiązkowe uczestnictwo w super wizjach diakonii


• obowiązkowe uczestnictwo w rozeznawaniu przed posługą (np. Mszą o uzdrowienie) oraz we Mszy Św. poprzedzającej daną posługę

• obowiązkowe uczestnictwo w dzieleniu po posłudze
• wzajemna modlitwa za pozostałych członków i lidera diakonii

• dbałość o sprzęt oraz zaangażowanie w jego ustawianie i zwijanie (każdy zwija swój kabel i chowa swój mikrofon)


• przed Mszą o uzdrowienie stawianie się przy sprzęcie coajmniej 30 min. wcześniej


• trwanie na posłudze niezależnie od wszystkiego oraz udzielanie w czasie posługi wsparcia duchowego tym członkom Zespołu, którzy go potrzebują

• zgłaszanie liderowi (z odpowiednim wyprzedzeniem) przewidywanej nieobecności na próbie czy posłudze


• w trakcie posługi utrzymywanie kontaktu wzrokowego z liderem lub osobą przez niego wyznaczoną, odpowiedzialną za daną posługę

• wspólna modlitwa (choćby krótka) przed i po posłudze


• okazywanie innym szacunku, szczerość wobec nich, dążenie do coraz bliższego poznania siebie nawzajem


• kierowanie się do siebie nawzajem z miłością (tu miłość rozumiana jako decyzja) oraz zakładanie, że każdy z nas ma dobre intencje


• dbałość o porządek w miejscu posługi (torebki, płaszcze, skrzynki ze sprzętem i in. należy schować)

• w trakcie posługi – nie zmienianie samowolnie wcześniej podjętych ustaleń

• zachowywanie dyskrecji (trudne sprawy Zespołu nie powinny wychodzić poza jego obręb)


• przestrzeganie ustalonych zasad funkcjonowania Diakonii muzycznej

3. Prawa członków Zespołu

• wyrażanie swojej opinii nt. pieśni, aranżacji, posługi, doboru pieśni (nie krytykujemy się nawzajem) (ostateczna decyzja co do np. wyboru i aranżacji pieśni, nagrywania płyty – odejmowana jest demokratycznie przez cały Zespół – większością głosów
)

• przedstawianie propozycji pieśni na daną posługę oraz propozycji co do posług zewnętrznych (ostateczny wybór dokonywany jest przez cały Zespół – większością głosów)


• oczekiwanie szacunku, zrozumienia i w razie potrzeby przytulenia ;)


• zgłaszanie liderowi, animatorowi dostrzeżonych nieprawidłowości


• rezygnacja z bycia członkiem Diakonii muzycznej
 Dla dobra Zespołu powinny być organizowane rekolekcje, dni skupienia (połączone z integracją) dla samego Zespołu muzycznego.

4. Zasady przyjmowania nowych członków

• kandydat na nowego członka zespołu uczestniczy przez okres półroczny w próbach, ucząc się pieśni oraz podejmując w tym czasie decyzję o odbyciu formacji – minimum Alpha Kurs (o ile wcześniej nie przeżył podobnej formy rekolekcji)


• do chwili przyjęcia kandydata w poczet członków Zespołu – osoba taka znajduje się pod opieką Animatora diakonii

• wspólne (kandydata wraz z animatorem) rozeznanie miejsca jego posługi w Zespole


• po odbyciu okresu próbnego i po decyzji przyjęcia kandydata w poczet członków – odbywa sie zawierzenie go Matce Bożej, Jezusowi i Patronowi danej osoby


5. Zasady obowiązujące podczas prób


• zaczynamy od modlitwy a następnie jest „rozgrzewka” wokalna


• nie rozmawiamy bez potrzeby


• telefon wyłączamy, albo przynajmniej wyciszamy, jeśli musimy odebrać – wychodzimy z salki, żeby nie przeszkadzać innym


• nie jemy podczas śpiewu (w razie potrzeby robimy przerwę na jedzenie i picie)

6. Obowiązki Animatora Diakonii muzycznej takie jak dla członków Zespołu a ponadto:


• reprezentowanie Diakonii na różnych forach oraz w kontaktach z osobami, które chcą zaprosić Zespół do posługi


• informowanie o wcześniejszych próbach i dodatkowych spotkaniach (wysyłanie grafiku z planowanymi wydarzeniami na pocztę internetową członków Zespołu)


• czuwanie nad przestrzeganiem zasad


• rozdzielanie odpowiedzialności za poszczególne zadania związane z posługami, jak
i wyznaczanie osób odpowiedzialnych za całe posługi (w razie takiej potrzeby)


• w przypadku dostrzeżonych rażą̨cych nieprawidłowości – upominanie członków Zespołu


• opieka nad kandydatami na Członków Zespołu

 

 

Diakonia Modlitwy

Modli się wstawienniczo w ważnych intencjach i posługuje osobom, które o modlitwę proszą.

Intencje comiesięczne omadlane we Wspólnocie:
kontakt: Katarzyna Olszewska
e-mail: metanoia.worcester@gmail.com
telefon: +1-774-402-0721

Grupa postu:
kontakt: Danuta Stasiewicz

Posługa modlitwą wstawienniczą:
kontakt: Katarzyna Olszewska
kontakt: Agata Hannaoush

Czytaj więcej

"Zalecam więc przede wszystkim, aby by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władze, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus” (1 Tym 2, 1-5)

Jesteśmy grupą osób, która modli się wstawienniczo w ważnych intencjach i posługuje osobom, które o modlitwę proszą. Naszą misją jest przyprowadzać lub przynosić innych do Jezus oraz pomóc im doświadczyć miłości i mocy Boga.

Modlitwa ma być podstawą każdego naszego działania w życiu prywatnym i wspólnocie.


Kiedy zbliżamy się do Jezusa, budzi się w nas pragnienie służby, której podstawą ma być modlitwa, bo to na niej Jezus ujawnia nam swoje plany i pragnienia, które chce przez nasze ręce i serca realizować. Tylko kierując się Jego osobistymi wskazówkami nasze działanie może być skuteczne.

Osoby, które należą do diakoni Modlitwy są to osoby, które podjęły się stałej formacji w naszej wspólnocie. W skład Diakonii mogą wchodzić osoby należące do Wspólnoty spośród Członków i Wspomożycieli Dzieł Ewangelizacji, które nie zdradzają poważniejszych problemów duchowych (np. zniewolenia). Osoba zniewolona winna najpierw modlić się za siebie samą. Wstąpienie lub wystąpienie z Diakonii odbywa się przez przekazanie ustnej lub pisemnej deklaracji animatorowi diakonii.

Obowiązki, które przyjmuje na siebie osoba należąca do Diakoni Modlitwy:

• trwanie na modlitwie w trakcie spotkań ewangelizacyjno-modlitewnych (najlepiej przed Najświętszym Sakramentem);

• modlitwa w intencjach stałych: codzienne modlitwa – dowolna ( np.: odmówienie dziesiątki różańca, litanii do Krwi Chrystusa, Zdrowaś Maryjo, Ojcze nasz itd.) i od czasu do czasu przyjmowanie Eucharystii w podanych intencjach;

• można również ofiarować w tych intencjach modlitwę dodatkową w formie dobrowolnej (różaniec, koronka, rozważanie fragmentu Pisma Św., akty strzeliste, ofiarowanie Eucharystii, podjęcie postu, itp.);

• w miarę możliwości udział w adoracjach i spotkaniach modlitewnych diakonii;

• ofiarowanie swych cierpień, których nie da się przecenić, gdy są ofiarowane Bogu w stanie łaski uświęcającej i w pokorze w określonej intencji;

• post według Biblii jest m.in. wzmocnieniem modlitwy (Tb 12,2; 2Krn 20,3);

Osoby z diakonii pragną być dla innych znakiem miłości Pana Boga, tak jak i sami tej miłości Boga doświadczają, w ciągłym Jego przebaczaniu w sakramencie pojednania, w umocnieniu na modlitwie osobistej, w czasie Eucharystii, na adoracji. Modlitwa diakonii, jak każda, jest otwieraniem się na dary Boga, bo to On przede wszystkim chce w nas działać i nas obdarowywać. On pragnie, byśmy jak dzieci przychodzili do Niego ze wszystkimi swoimi troskami.

Posługujący modlitwą wstawienniczą są ostatnim ogniwem tego pośrednictwa obficie wypraszanych nam łask, wcale - jak widzimy - nie najważniejszym. Z woli Pana Boga możemy doświadczyć widocznych łask modlitwy wstawienniczej konkretnych osób, które jako nasi współbracia we wspólnocie Kościoła modlą się razem z nami, ale na to doświadczenie zbawiającej łaski Pana składa się zapoczątkowany już wcześniej cały proces przemiany, który przeprowadza w nas Zmartwychwstały Pan - poprzez historię naszego życia i żywe czerpanie z łaski udzielanej nam przez Kościół w Sakramentach, oraz modlitwę całej wspólnoty Kościoła.

Nasze posługi

1. Posługa modlitwą prywatną w intencjach wspólnotowych, modlitwa Osłonowa za jej członków i odpowiedzialnych, posługujących i osób, które do nas trafiają oraz w intencjach poleconych modlitwom naszej Wspólnoty

2. Grupa postu – podejmuje modlitwę postem w intencjach wspólnotowych, poleconych i wyznaczonych przez liderów i kapłana wspólnoty.

3. Posługa modlitwą wstawienniczą.

1. Posługa modlitwą prywatną w intencjach wspólnotowych.

Modlitwa Osłonowa za jej członków i odpowiedzialnych, posługujących i osób, które do nas trafiają oraz w intencjach poleconych modlitwom naszej Wspólnoty. Każdy kto odkrywa w sercu natchnienie do modlitewnej troski za innych i chce ćwiczyć się w wierności systematycznej modlitwie, zaproszony jest do podjęcia modlitwy osłonowej w intencji członków diakonii i dzieł przez nią podejmowanych. Takie wsparcie jest bardzo potrzebne.

Modlitwa osłonowa polega na indywidualnej, regularnej (najlepiej codziennej) modlitwie w dowolnej formie. Może to być modlitwa do Krwi Jezusa, do Imienia Jezus, do Miłosierdzia Bożego, do Matki Bożej, św. Michała i aniołów, do świętych patronów, Ojcze Nasz, itd. Nie do przecenienia są takie formy modlitwy jak adoracja Najświętszego Sakramentu czy różaniec. Można także ofiarować Komunię św., post lub uczynki miłosierdzia albo własne cierpienie. Podejmując taką posługę warto pamiętać o częstej spowiedzi. Tam gdzie dzieją się dobre rzeczy tam też intensywniej działa zło.

Osoby chętne do włączenia się w modlitwę osłonową proszone są o kontakt mailowy: metanoia.worcester@gmail.com

2. Grupa postu – podejmuje modlitwę postem w intencjach wspólnotowych, poleconych i wyznaczonych przez liderów i kapłana Wspólnoty.

„Ten zaś rodzaj [złych duchów] można wyrzucać tylko modlitwą i postem." (Mt 17,21)

Mamy dwie grupy poszczące w pewnych okresach w roku.

• Grupa poszcząca raz w tygodniu o chlebie i wodzie

• Grupa podejmująca dowolnego wyrzeczenia – w wybranym dniu tygodnia

Każda osoba wybiera jeden dzień, w którym ofiarowuje wyrzeczenia i posty w ustalonych przez Wspólnotę pod kierownictwem kapłana intencjach. Osoby zainteresowane postem prosimy zgłaszać się do Danusi Stasiewicz.

3. Posługa modlitwą wstawienniczą z nałożeniem rąk.

„Módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, by deszcz nie padał, i nie padał deszcz na ziemię przez trzy lata i sześć miesięcy. I znów błagał, i niebiosa spuściły deszcz, a ziemia wydała swój plon. (Jk 5, 16-18)

Modlitwa wstawiennicza jest w Kościele obecna od początku. Apostołowie i uczniowie pamiętali ostatni nakaz Pana Jezusa, który powiedział, że głoszeniu Ewangelii ma towarzyszyć modlitwa o uzdrowienie i uwolnienie (por. Mk 16, 17-18). Swoją posługę podejmowali z wiarą, która opierała się na obietnicy Zbawiciela:

„Czy nie wiesz, że przez modlitwę i post zatrzymać można wojny i katastrofy naturalne?!” - MB Medjugorie

„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię." (J 14, 12-14)

Zespół modlitwy wstawienniczej to kilka osób, odpowiednio przygotowanych, które mogą pomóc osobie proszącej o modlitewne wsparcie, spotkać się z Jezusem, bo tylko On może uczynić to, czego potrzebujemy. To Jezus kocha, błogosławi, uzdrawia i uwalnia człowieka. Wstawiennicy zanoszą ufną i pokorną prośbę do Boga w intencji osoby potrzebującej, ale i sama ta osoba ma stawać na modlitwie jako Boże dziecko powierzające się kochającemu Ojcu i otwierać serce dla Ducha Świętego.

Osoby posługujące modlitwą wstawienniczą są wybierane przez Kapłana i liderów z pośród osób, które:

- podjęły się regularnej formacji dziennikami (SNE) w naszej Wspólnocie

- przeszły szkolenie z modlitwy wstawienniczej (i kontynują poszerzanie wiedzy na ten temat, aby być jak najlepszym narzędziem Bożej Łaski)

- które na codzień karmią się Słowem Bożym

- które codziennie podejmują się modlitwy w intencjach wspólnotowych

- które podejmują różnego rodzaju ascezę w intencjach powierzonych Wspólnocie

- które regularnie formują się w naszej Wspólnocie minimum 2 lata

Jeśli chciałbyś skorzystać z modlitwy wstawienniczej: Katarzyna Olszewska – 774-402-0721 metanoia.worcester@gmail.com

 

 

Diakonia Medialna

Zajmuje się promowaniem wydarzeń i działalności prowadzonych przez Wspólnotę.


e-mail: metanoia.media.worcester@gmail.com

 

kontakt: Lukasz Czarniecki (Kalendarz i galerie zdjeć)
kontakt: Katarzyna Olszewska (Plakaty i projekty graficzne)
kontakt: Marek Sitkowski (Informacje w biulletynie parafialnym)
kontakt: Marek Brzóska (Fotograf)
kontakt: Krzysztof Skowroński (Nagrywanie wydarzeń)
kontakt: Bernadeta Pucyk (Pilnowanie dat urodzin i wydarzeń wspólnotowych)

Czytaj więcej

Grupa Medialna jest odpowiedzialna za promocję Wspólnoty Metanoia – a co za tym idzie wiary Chrześcijańskiej we wszystkich możliwych środkach przekazu. Grupa odpowiada za promocję wszystkich działań ewangelizacyjnych we Wspólnocie.

Jesteśmy odpowiedzialni za działalność Wspólnoty w przestrzeni internetowej. Kontakt, pytania, rejestracja na stronie...

Strony internetowe, którymi się opiekujemy:

- strona Wspólnoty Metanoia: http://www.metanoia.olcworcester.com

- strona Wspólnoty na Facebooku: https://www.facebook.com/MetanoiaWorcesterMa

- strona grupy Wspólnoty na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/Metanoia.WorcesterMA/

- kanał Wspólnoty na YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC480b9NfHkiSYCRcvuzrpvw

- strona parafialna, przy której działa Wspólnota Metanoia: http://www.olcworcester.com

 

 

Diakonia Techniczna

Troszczy się o techniczne przygotowanie, przebieg i zakończenie spotkań wspólnotowych.

kontakt: Jarek Stasiewicz

 

 

Grupa Gościnności

Zajmuje się przygotowaniem poczęstunku i miejsca na comiesięczną Agapę, rekolekcje i inne wydarzenia wspólnotowe

Koordynacja przygotowania sali:
kontakt: Marzena Brzóska

Koordynacja przygotowania poczęstunku:
kontakt: Alina Kisiel

 

 

Diakonia Maryjna

Zajmuje się szerzeniem czci do Najświętszej Maryi Panny, która jako Gwiazda Nowej Ewangelizacji jest główną patronką Wspólnoty.

kontakt: Marek Sitkowski
kontakt: Katarzyna Olszewska
e-mail: metanoia.worcester@gmail.com
telefon: +1-774-402-0721

 

 

Diakonia Ewangelizacji

Inspirowanie i organizacja działań związanych z ewangelizacją w naszej Wspólnocie i poza nią.

kontakt: Katarzyna Olszewska
kontakt: Agata Hannoush
e-mail: metanoia.worcester@gmail.com
telefon: +1-774-402-0721